Forskning, Övrigt, Samverkan, Utbildning

Tack för förtroendet SUHF!

På dagens förbundsförsamling har jag idag av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) blivit invald som styrelseledamot i SUHF:s styrelse. Det är en stor ära och ett stort förtroende som jag fått av rektorerna och högskoledirektörerna i Sverige och jag hoppas att jag kan tillföra något positivt och konstruktivt i den rollen till SUHF och därmed högskolepolitiken i Sverige.

Dagens förbundsförsamling har föregåtts av en heldags årsmöte på temat ”akademisk frihet” igår. Vad betyder akademisk frihet som i Sverige är skyddat enbart vad gäller forskning. Vilket innebär att en forskare själv får välja metod och teori samt även sprida sina forskningsresultat. Till skillnad från andra länder är däremot inte undervisningens och studenternas akademiska frihet skyddad genom lag.

Å andra sidan upplevs den akademiska friheten och lärosätenas autonomi som relativt stabil, trots det faktum att Sverige i vissa mätningar internationellt hamnar på bottenplatserna. I en studie publicerad av Academic Rights Watch 2017, kommer Sverige i en europeisk jämförelse på sjätte plats från slutet och ligger därmed på samma nivå som Ungern, Malta och Estland.

Det beror bland annat på att den svenska regeringen har en relativ stark roll vad gäller lärosätenas styrning. Till exempel är det regeringen som utser rektor, regeringen detaljstyr vad gäller examensmål i högre utbildning och så vidare.

Vi har nyligen fått uppleva hur den svenska regeringen ignorerade en helt enad rektorsförsamling i fråga om genomförandet av högskoleprovet hösten 2020. Regeringen satte med Peter Honneth en ”överrock” på UHR:s generaldirektör Karin Röding i syfte att driva igenom högskoleprovet mot UHR:s och rektorernas avrådan. Vilket ledde till att Karin valde att avgå från sin post med omedelbar verkan.

Vad har vi att sätta emot nästa gång detta händer? Vad vågar vi sätta emot? Vad händer om en regering stipulerade examensmål som även till sitt innehåll skulle vara oförenliga med akademiska och demokratiska grundprinciper?

Den akademiska friheten, både vad gäller forskning, undervisning och studenternas utbildning, är till syvende och sist en fråga om demokrati. Den är därför i ett antal länder inskriven i och skyddad genom grundlagen. Det måste vi värna om och stå upp för. SUHF är ett viktigt forum att diskutera dessa frågor genom att kämpa och stå upp för dem. Gårdagens diskussioner fördes med representanter från samtliga partier i Sveriges Riksdag.

Högskolan Väst är ett lärosäte som i sin värdegrund bekänner sig till den statliga värdegrunden och har dessutom lagt till ordet ”hederlighet” för att betona det etiska ansvar vi har som forskare och lärare.

Högskolan Väst har formulerat i sin vision att vara en ”aktiv samhällsaktör”, vilket lyfter en dimension av forskningens och undervisnings relevans i sammanhanget. Men det lyfter också vårt ansvar för demokratin och hållbar utveckling i generell bemärkelse.

Högskolan Väst har fyra värdeord: inkluderande, generösa, offensiva, ”crazy enough”. Det är så vi vill uppfattas inte minst vad gäller vårt engagemang i och för samhället. ”Crazy enough” är ett citat och tillika en referens till fysikern Niels Bohr som tyckte att forskning ska bedrivas med högt risktagande – dock ej genom att omsätta galna idéer utan bara idéer som är ”crazy enough”, det vill säga att de åtminstone har en liten potential att kunna visa sig vara sanna och produktiva!

Med den bakgrund vi formulerat för Högskolan Väst vill jag också arbeta som styrelseledamot för SUHF. Jag hoppas och tror att det kommer att bidra till diskussion och positionering av för högskolesektorn och demokratin relevanta frågor och ämnen.

Så återigen – stort tack för förtroendet!

Be the First to comment.