Medarbetare

Tack för inspirerande verksamhetsdialoger!

De senaste veckorna har vi haft vårens verksamhetsdialoger. Det vill säga att högskoleledningen möter institutionsledningarna samt ledningarna för Förvaltningen och Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling (SBIP). Vi diskuterar enheternas utveckling och strategiska överläggningar i ljuset av Högskolan Västs övergripande strategi och verksamhetsplan.

Det har varit imponerande att se vad som händer på vår högskola. Nästan alla enheter har gjort stora kliv i fråga om internationalisering, internationell rekrytering, utbyggnad av avancerad nivå, och utvecklingen av flexibla digitala lösningar för utbildning och examination.

Särskilt imponerande är det att se hur förvaltningen jobbat i flera år i rad med sina strategiska prioriteringar för ett effektivt centraliserat stöd. Mitt i pandemitider får vi, eller snarare våra controllers och ekonomer, ett toppbetyg från Riksrevisionen: en blank revisionsberättelse, det vill säga inga anmärkningar. Tack och grattis!

Det är också imponerande att se hur IT-avdelningen steppat upp och driver fram den digitala utrustningen i våra lokaler. Samt krokat arm med andra enheter så att vi som första lärosäte i Sverige kunde öppna vårt digitala campus. ”Mixed Reality” och och ”AI-chatbot” är bara två ytterligare exempel inom det fältet som ökar möjligheterna inom våra framtida utbildningar.

SBIP har genomfört en omorganisation och inkluderar nu även den högskolepedagogiska utvecklingen kopplad till digitala och hybrida undervisningsformer. Det finns klara och tydliga strukturer för det framtida arbetet och personalen på SBIP verkar inte ha brist på initiativkraft och idérikedom!

Nu får vi se till att de goda exemplen och idéer vi i ledningen har fått ta del av i de enskilda dialogerna sprider sig till de andra enheterna. Vilken kraft det kommer att bli när vi utvecklar och konceptualiserar dem tillsammans över hela högskolan! Till gagn för vår utbildning och forskning, och främst, för våra studenter!

Så stort tack alla för inspirerande dialogmöten!

Be the First to comment.