Arbetsintegrerat lärande, AIL, Forskning, Samverkan, Utbildning

Arbetsintegrerat lärande är vår mission

På senare tid har jag deltagit i ett större antal nationella debatter som företrädesvis handlat om akademisk frihet och samverkan och där jag bland annat pratat utifrån ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE (AIL) och LIVSLÅNGT LÄRANDE. Det är givetvis varje gång ett bra tillfälle att (re)presentera Högskolan Väst och hur vi tänker runt dessa frågor. Jag försöker varje gång att passa på att beskriva dessa områden, inte minst utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket gör att jag gärna använder mig av begreppet HÅLLBART LIVSLÅNGT LÄRANDE (HLLL).

Högskolan Väst är en samverkande högskola med betydande nätverk inom industri och offentlig sektor. Det finns många positiva exempel att framhålla, inklusive viljan till samfinansiering av projekt av olika slag. När jag hör mina rektorskollegor prata får jag en känsla av att vi ligger i framkant vad gäller samverkan. Jag är övertygad om att vi kan vara med att utveckla och utvecklas kvalitativt genom ömsesidig samverkan (”knowledge exchange”).

Jag brukar framhålla Högskolan Västs tre dimensioner inom AIL: (1) AIL som filosofi (att vi tror på mervärden genom att på olika sätt och i olika grad koppla ihop arbete och lärande, (2) AIL som metod (att våra studenter lär sig monitorera och reflektera över sitt lärande samt planera för att ta det nästa steget i sitt lärande, vilket kan ses som en bra verktygslåda att ha med sig för att kunna designa sitt hållbara Livslånga Lärande), samt (3) AIL som ämne (dels som självständig forskarutbildning, men även som spår i högskolans utbildningar på grundnivå och avancerad nivå).

Mer och mer börjar omvärlden inse vikten av det livslånga lärande och att AIL kan ha stor betydelse för individen för att lära sig planera sitt HLLL. Givetvis är man också intresserad av högskolans kapacitet att vara en aktör i att erbjuda utbildning för de som redan är anställda och behöver kompetensutvecklas. Vi har ett mycket bra utgångsläge med vår profil AIL och måste förtydliga och utveckla AIL som filosofi, metod och ämne. Arbetet med AIL-certifieringen av våra program är ett strategiskt viktigt steg i detta arbete.

Vi måste inse att AIL är en innovation i sig med stor betydelse och potential för den samhälleliga utvecklingen och för individens HLLL. Så sett betraktar jag AIL som högskolans mission – att vi sprider vår övertygelse gällande AIL och övertygar andra att inse betydelsen och vikten av AIL. För att navigera åt rätt håll och ge svar på frågan vart vi är på väg, behöver vi förtydliga vad vi redan gör och som vi kan förstärka ytterligare: att vi har en mission (AIL) som tillsammans med våra utbildningar och vår forskning svarar mot en vision om en allt mer hållbar värld.


 

Be the First to comment.