Studenter, Utbildning

Svar till oroliga studenter

Många studenter hör av sig till mig i rådande pandemiläge. En del ger uttryck för att de är missnöjda för att utbildning och examination anordnas i högskolans lokaler på plats, medan andra är besvikna över att utbildning och examination sker digitalt och inte på plats. Jag har stor förståelse för studenters oro och funderingar. Jag har själv två barn som är studenter och som är oroliga när det gäller tentor och undervisning vid sina olika lärosäten.

Högskolan Väst är en statlig myndighet med en rektor tillsatt av regeringen (statsministern). Högskolan och rektorn har därför att följa de restriktioner och rekommendationer som stipuleras av staten och statliga myndigheter.

Statsministern höll presskonferens den 10 januari 2022 där hon explicit framförde att all vuxenutbildning och högskole-/universitetsutbildning ska anordnas på plats (om så framgår i kursplanerna), både vad gäller undervisning och examination. Utbildningsministern höll presskonferens dagen därpå, den 11 januari 2022, där hon upprepade detta och lade till att lärosätena ska undersöka huruvida det är möjligt att undvika stora föreläsningar (det gäller dock ej seminarieövningar, laborationer eller examination).

Den informationen tillhandahålles på regeringens hemsida samt på Folkhälsomyndighetens hemsida. Det är beklagligt men också förståeligt att media inte rapporterar informationen i sin helhet. Om man enbart tittar på en förkortad medierapportering kan därför intrycket uppstå att det finns tolkningsutrymme där egentligen inget tolkningsutrymme finns. Situationen hanteras på liknande sätt på alla statliga högskolor och universitet i landet dvs. i enlighet med regeringens och utbildningsdepartementets anvisningar.

Med anledning av den aktuella informationen samt de aktuella föreskrifterna och rekommendationerna så har Högskolan Väst vidtagit åtgärder för att hantera situationen i enlighet med dessa. (Det har gått ut information om detta till alla studenter och medarbetare.) Utbildning och examination ska alltså i möjligaste mån anordnas på plats, det kan dock förekomma avsteg från undervisningsformen jämfört med det som står i kursplanen. Detta betraktas rent juridiskt som ett avsteg från kursplanen som kräver dels ett rektorsbeslut för att göra det möjligt samt ett beslut från berörd prefekt (chef för en institution) efter samråd med lärare. Ett sådant rektorsbeslut har jag fattat och det innebär att vissa undervisningsmoment kan genomföras på plats, andra i hybridläge, ytterligare några helt på distans. Det kan även gälla examinationer i vissa fall. Syftet med detta är att glesa ut i högskolans lokaler samtidigt som det ska ges möjlighet för studenterna att kunna vara på campus i möjligaste mån. Avgörande för avstegen är en bedömning utifrån pedagogiska och pandemirelaterade aspekter.

Högskolan Västs ledning har också förmedlat att lärosätet är generöst med att anordna omtentor så att studenter inte ska känna sig pressade att komma till en examination trots sjukdomssymptom.

När det gäller situationen i salar vid undervisning och examination har lärarna, vakterna och studenterna ett ansvar att se till att undvika köbildning och trängsel. Det är möjligt att använda ansiktsmask både i lokalerna och i lokaltrafiken. Det är viktigt att vaccinera sig. Stanna hemma när du är sjuk. Håll dig uppdaterat om läget, den kan förändras om regeringen och Folkhälsomyndigheten ändrar sina bedömningar och rekommendationer.

Be the First to comment.