Arbetsintegrerat lärande, AIL, Forskning, Medarbetare, Samhällsaktör, Samverkan, Utbildning

AIL I SAMHÄLLETS TJÄNST

Häromdagen skickades högskolans årsredovisning för 2021 in till regeringen. Den är på nästan 100 sidor. När man läser den slås man av vilken fin verksamhet vi bedriver. Det är otroligt vad mycket vi åstadkommer för de ganska begränsade anslag vi får. Vi maxar våra förutsättningar, verkligen. Det är en enorm verksamhet för en högskola som kan uppfattas som liten. Det är på ett sätt förvånande att se allt vad vi åstadkommer. Som medarbetare kan man också få syn på vad kollegor gjort inom andra områden och därmed få kunskap om hela högskolans verksamhet.

Det går inte att läsa årsredovisningen utan att bli stolt. Så det är min uppmaning till er alla – läs den!
Till Årsredovisningen

Som komplement lyfts här några stolta fakta:


Årsredovisningen ger också utrymme för mig som rektor att reflektera – så ta gärna del av mitt förord här nedan.

AIL I SAMHÄLLETS TJÄNST
Societal Impact through Work Integrated Learning

Profilen för Högskolan Väst är Arbetsintegrerat lärande, AIL, som bygger på idén att gifta ihop praktisk och teoretisk kunskap. En förutsättning för AIL är att bygga en stark samverkan med vår omvärld. Detta gäller både utbildning och forskning. Denna samverkan är, och måste vara, ömsesidig och innebär att både akademin och aktörerna utanför akademin tillsammans skapar ny kunskap och gör den tillgänglig för fler. Det är så impact skapas och samhällen förändras. Det är det vi kallar för Societal impact through Work Integrated Learning.

Högskolan Väst har sedan 2002 haft regeringens uppdrag att utveckla AIL. Det har bland annat resulterat i att vi som första lärosäte i världen erbjuder en forskarutbildning i ämnet AIL. I december 2021 examinerades den förste doktorn i AIL på vår högskola. Och således också den förste i världen. Över 30 forskarstuderande är just nu inskrivna i världens enda forskarutbildning i Arbetsintegrerat lärande.

Högskolan Väst har ett rikt nät av samverkanspartners i samhället och under året formade vi långsiktiga strategiska partnerskap med några av dem. Vi har också några effektiva samverkansplattformar, där vi tillsammans med våra studenter och partners systematiskt utvecklar kunskap och gör den tillgänglig för fler – för att utveckla människorna, för att skapa impact direkt, för en mer hållbar värld. Under året tillkom glädjande nog en avsiktsförklaring med det nya Campus Dalsland. Vi gör det på ett unikt sätt, ett sätt som är ”crazy enough” som ett av våra centrala ledord heter och som är lånat av Niels Bohr.

Några siffror för 2021: 0,4% är siffran som anger vår andel av Sveriges statliga forskningsanslag; genom samverkan och lyckosamma ansökningar om externa medel lyckas vi växla upp det statliga forskningsanslaget till mer än det dubbla; en annan siffra är 817 som är antalet helårsstudenter i uppdragsutbildning som är närmast en fördubbling jämfört med 2020 och ett bevis på vår viktiga insats i det livslånga lärandet; ytterligare en siffra är (lite över) 1,6 och står för antalet förstahandssökande studenter till våra utbildningar och det är för andra året i rad högst söktryck i landet bland breddlärosäten.

Låt mig kommentera några av siffrorna ytterligare.

Vi är stolta över dessa siffror men även bekymrade för studenternas, regionens och Sveriges utveckling eftersom det exceptionellt höga söktrycket är inte bara ett tecken på att vi erbjuder attraktiva och efterfrågade utbildningar utan även att vi inte kan ta emot alla de studenter som vill utbilda och fortbilda sig och utvecklas med oss. Detta har negativa effekter för människorna, näringsliv och samhälle.

Med tanke på den ringa andelen forskningsanslag vi tilldelas är det minst sagt imponerande vad Högskolan Väst har åstadkommit inom forskningen där vi är världsledande inom några områden kopplade till produktionsteknik. Forskningen är mycket viktig för att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar. Genom forskningen vet vi vad vi ska undervisa om och hur. Utbildningarna på Högskolan Väst är av mycket god kvalitet och våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Att bedriva forskning och undervisning på internationell nivå och samtidigt vara en viktig aktör i den regionala kontexten är ingen motsats. Det är snarare en nödvändighet då dagens utmaningar är komplexa och av global karaktär. Att ta sig an dessa kräver vetenskaplig expertis, mångdisciplinära tanke- och arbetssätt och en vilja att pröva alla idéer.

Vi är stolta över det vi åstadkommit och åstadkommer. Vi är en högskola för hela landet, hela livet och hela världen. Vi är en högskola som vill vara regionalt drivande, nationellt ledande och internationellt erkända för sina två profileringsområden Arbetsintegrerat Lärande och Produktionsteknik.

Helt enkelt – vi är en stark spelare i ett stort lag av regionala, nationella och internationella aktörer som skapar Societal impact through Work Integrated Learning.

Be the First to comment.